Zanimljivosti o Kikindi

Zanimljivosti o Kikindi:

Kikinda je bila sedište Velikokikindskog dištrihta od 1774. do 1874. godine,
autonomne srpske teritorijalne jedinice direktno podređene Bečkom dvoru.

Kikinda je tu privilegiju dobila od austrijske carice Marije Terezije, a postojeća
prava je potvrdio i proširio austrijski car Franc Josif 1817. godine

Kikinda je status grada u Austro – Ugarskoj dobila 1893. godine

Kikinda je savremenu vezu sa svetom stekla još 1857. godine izgradnjom
železničke pruge Segedin – Kikinda – Temišvar

Prva pozorišna predstava u Kikindi na srpskom jeziku održana je 1834. godine
nakon boravka Joakima Vujića u našem gradu. Sadašnje pozorište datira od 1956.
godine, koje je bilo jedno od najuspešnijih amaterskih teatara u Jugoslaviji, da bi
svoj profesionalni status dobilo 1993. godine

U Kikindi deluje najstarije akademsku kulturno – umetničko društvo u čitavom
srpskom narodu „Gusle“ osnovano 1876. godine

U Kikindi je izdat prvi muzički časopis kod Srba „Gudalo“ 1887. godine

Gimnazija u Kikindi postoji od 1858. godine

Biblioteka u Kikindi osnovana je 1845. godine

Prva škola u Kikindi počela je da radi 1758. godine, a već u krajem XIX veka u
Kikindi su postojala zabavišta

Prve fabrike u Kikindi počele su da rade sredinom XIX veka: Damfilov parni mlin
1862. godine (današnji „Kikindski mlin“), Bonova ciglana 1866. godine (sadašnja
„Toza Marković“), Piram – fabrika za proizvodnju kreme za obuću 1900. godine
(„Hemik“ Kikinda), Bonova livnica željeza i tempera 1908. godine (Livnica
„Kikinda“)

Kikinda je prvu električnu centralu dobila 1906. godine od kada postoji i javna
rasveta u ovom mestu

1874. godine osnovana prva moderna štamparija, vlasnik jevrejski učitelj Leopold
Jokli. On je 1875. pokrenuo list na nemačkom jeziku “Gross Kikindaer Zeitung”
(Velikokikindske novine), koji je izlazio 44 godine. Prvi list na mađarskom jeziku
“Nagy Kikindai Lapok” (Velikokikindski list) pojavio se 1879. Prvi list na
srpskom jeziku “Sadašnjost” izašao je 1884., a 1891. pojavio se “Banaćanin” , koji
je pokrenuo najpoznatiji kikindski štampar Jovan Radak.